خودترکان وقتی می‌خواست وزیر شود «گروهان اخذ رای» در مجلس راه انداخت!