افشارزاده: شیخ احمد برایم نامه عاشقانه ننوشت بلکه خادمان ورزش آسیا را می‌شناسد