افزایش سرمایه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به ۳۵۰۰ میلیارد ریال