دستگیری تعدادی از اوباش و مزاحم نوامیس در تهران (عکس)