شهید کامران نجات الهی، اولین استاد شهید دانشگاه در کشور