زمزمه افزایش قیمت خودرو، هم بازار را تکان نداد/ جزئیات قیمت ۲۷مدل خودرو