سیف: اقتصاد پس از هشت فصل نزول، از رکود عميق خارج شد