حتی سلام كردن گویندگان اخبار از لحاظ ادبی مشکل دارد