عارف‌ از خودگذشتگی نکرد، چاره‌ای نداشت/ عارف باید با شورای راهبردی هم افق شود