نام خودرویی که هدایتی قولش را به طارمی داده مشخص شد