اجرای طرح کارت طلایی مشاوره همزمان با هفته جوان در همدان