ویژگی های نسل اول سپاه در جوانان تکثیر و تکامل یافته است/حمله به سپاه نشان از موفقیت این نهاد دارد