ارائه خدمات و ساخت 500 واحد مسکونی برای معلولان در خراسان شمالی