فرماندار جهرم نقشی در تحقیقات حادثه شیراز نداشت/وزارت کشور در سخنرانی‌های داخل دانشگاه‌ها دخالت نم