معاون استاندارکرمانشاه: مدیریت ارشد استان به دنبال رفع موانع تولید است