نماینده مجلس: سفر رییس جمهوری نقطه عطفی در تاریخ مراغه خواهد بود