رقابت 120 طلبه در آزمون ورودی سطح 3حوزه خواهران لرستان