توافق هسته ای در گرو شفاف سازی و پایبندی ایران به تعهدات است