فیلم: وقتی کودکان برای اولین بار سایه خود را می‌بینند