حمایت از فوتبالی شدن خودروسازان نعمت زاده را به کارت زرد سوم نزدیک کرد