تولید ایرانی باید قدرت رقابت با محصولات سایر کشورها را پیدا کند