کاهش محرومیت فابرگاس/ ابتدای فصل از دست نخواهد رفت