مراسم سي و سومين سالروز تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد