ثریا شیرزادی، بازیگر کرمانشاهی دارفانی را وداع گفت