بیانیه ستاد مردمی حفاظت از طبیعت شاهرود در خصوص قطع درختان مرکز تحقیقات کشاورزی