روحانی: بنگاه داری بانک‌ها هم زمینه ساز فساد است و هم به توسعه کمک نمی‌کند