حدود ۲۵هزار کاربر بازی H1Z1 به خاطر تقلب از بازی حذف شدند