استعداد یابی ورزشکاران،هدف اصلی او-اسپرت جنوب آسیا است