جنگ نرم باورها، اعتقادات و هویت دینی ما را نشانه رفته است