مردم یمن در موضع قدرت قرار دارند/ مذاکرات در کشور بی طرف باشد