تریبون مراسم انقلاب مستقل و برای افزایش حضور در انتخابات است