واردات کالا‌های خارجی سم مهلک برای اقتصاد داخلی/ فرهنگ استفاده از کالا‌های داخلی نهادینه شود