شهنازی: شیخ احمد عصر امروز در کاخ سعدآباد با معاون اول رئیس‌جمهور دیدار دارد