آلن ایر :ایران پذیرفته که‌ به‌ ابعاد احتمالی‌ نظامی برنامه‌هسته‌ای خود بپردازد