رحیم آباد یکی از شهرهای پیشگام در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا