رييس دفتر رييس جمهوري در جلسه توسعه و سرمايه گذاران استان آذربايجان شرقي: اصلاح ساختار اقتصادي، صنعت