دیدار معاون اول رئیس جمهور با شیخ احمد در کاخ سعد آباد