سجادی: باید از فرصت موجود به نحو احسن استفاده کنیم