خانواده های‌دارای ۲ معلول‌درخراسان شمالی رایگان صاحب خانه می شوند