شلیک ۵۰ موشک به بازار «الملاحیظ»/ کنترل ارتش بر کوه های «الردیف»