خرید محصول جو به قیمت پایه ۹۲۰ تومان از کشاورزان استان سمنان