رابطه مدیران و سینماگران در دهه ۶۰ شکل امر و نهی نداشت