مرگ برفتنه گر و سلام برخاتمی در حضور روحانی / روحانی :باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم