سعودی ها بندگی خدا را رها کردند و بنده آمریکا شدند