دو زمین چمن مصنوعی دربخش شنبه وطسوج بوشهر احداث می شود