کاراته کای مریوانی دو مدال مسابقات بین المللی مالزی را کسب کرد