سال دوم فعاليت‌هاي مشترک طرح مطالعاتي احياي تالاب انزلي آغاز شد