قطب‌های علمی ارزان‌ترین مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و توسعه علمی کشور هستند