بازدید استاندار قزوین از 3 واحد صنعتی در حال احداث در تاکستان