تداوم حمایت‌های اقتصادی در مقابله با طرح براندازی نظام در سوریه